Informatie over de SDG's

Wat zijn SDG's?

SDG staat voor de Engelse term "Sustainable Development Goals", oftewel 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen' Deze ontwikelingsdoelen zijn rond 2015 bepaald door de Verenigde Naties en bestaat uit 17 doelen die door alle VN landen gelden, welke je hieronder kan zien. Klik op een van de tegels hieronder om naar meer informatie over het doel te gaan, of scroll simpelweg naar beneden:

SDG 1 SDG 2 SDG 3 SDG 4 SDG 5 SDG 6 SDG 7 SDG 8 SDG 9 SDG 10 SDG 11 SDG 12 SDG 13 SDG 14 SDG 15 SDG 16 SDG 17Hieronder een aantal korte video's met verdere uitleg over SDG's:

1 / 2
2 / 2

SDG 1:

Innovatie en Duurzame Infrastructuur

De eerste SDG staat voor het einde aan de armoede. Hierbij wordt vooral gefocust op het uitbannen van extreme armoede in de wereld, maar ook het aandeel aan mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens nationale definities in armoede leven, in ieder geval te halveren.
Ook wordt er gestreden voor gelijke economische rechten en worden groepen die gevoeliger zijn voor ecologische, economische en sociale schokken geholpen.

Voorbeelden van inzet:

 • Kinderarmoede bestrijden door voor alle kinderen goed onderwijs, sport, recreatie en cultuur mogelijk te maken.
 • Betaalbare toeging voor iedereen tot basisvoorzieningen en openbaarvervoer

SDG 2:

De tweede SDG staat voor het einde aan de honger, dus aan het voedseltekort op de wereld. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op een veilige toegang tot voedzaam en voldoende voedsel voor iedereen, wat ook zal leiden tot een einde aan alle vormen van ondervoeding.

Voorbeelden van inzet:

 • Tegengaan van voedselverspilling, door onder andere het opstellen van voedselbanken en sociale restaurants
 • Ondersteunen van de landbouw, buurtmoestuinen, etc.
 • Ruimte bieden aan agrarische bedrijven voor betere verdienmodellen

SDG 3:

#

De derde SDG staat voor het feit dat iedereen gezondheidszorg moet hebben. Daarbij wordt onder andere gestreden voor het terugdringen van moedersterfte en kindersterfte, maar ook het bestrijden van epidemieŽn en overdraagbare ziekten en mentale kwalen.

Voorbeelden van inzet:

 • Met mensen uit de zorgketen betaalbare en tijdige zorg bieden
 • Het tegengaan van gezondheidverschillen vanwege sociale en economische verschillen in de samenleving
 • Ondersteunen van ouderen en mensen met een beperking om zelfstandigheid te ontwikkelen

SDG 4:

#

De vierde SDG staat voor goed onderwijs voor iedereen. Hiermee wordt bedoeld dat jongens en meisjes goed lager en middelbaar onderwijs kunnen voltooien, maar ook voor de lagere school een goede opvoeding krijgen. Daarbij wordt er ook gestreefd voor betaalbare opleidingen en moet er geen onderscheid gemaakt worden op geslacht.

Voorbeelden van inzet:

 • Maatregelen ontwikkelen voor bevorderen van gelijke kansen voor leerlingen
 • Mogelijk maken van deelname aan sport, schoolreisjes en andere activiteiten voor alle kinderen
 • Aanpak voor taal- en leesachterstanden, door onder andere taalonderwijs en bijscholing ouders/voogden

SDG 5:

#

De vijfde SDG staat voor de gelijkheid voor alle geslachten. Bij dit doel wordt vooral gestreden voor alle vormen van discriminatie, geweld, misbruik en uitbuiting van vrouwen en meisjes.

Voorbeelden van inzet:

 • Aandacht voor gelijkheid van geslacht in gemeentelijk beleid
 • Zorgen voor verlichte straten
 • Mensenhandel tegengaan

SDG 6:

#

De zesde SDG staat voor iedereen van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen kunnen voorzien. Hierbij wordt gestreefd naar toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen. Ook wordt er gestreefd naar toegang tot gepaste sanitaire voorzieningen voor iedereen, met speciale aandacht voor vrouwen en meisjes. Verdere aandachtpunten zijn voorkomen van verontreiniging van het water door het lozen van gevaarlijke stoffen en materialen van fabrieken en dergelijke, of het efficiŽnt gebruiken van water in alle sectoren.

Voorbeelden van inzet:

 • Voorkomen van het afsluiten van de watertoevoer bij geldschulden
 • Openbare ruimtes voorzien van watertappunten en openbare toiletten, ook voor vrouwen en genderneutralen

SDG 7:

#

De zevende SDG staat voor de toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Er wordt hierbij met name gestreefd naar het garanderen van universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten.

Voorbeelden van inzet:

 • Afsluiten van stroom door betaalachterstand voorkomen
 • Ervoor zorgen dat ook sociale huurders stroomvoorziening hebben

SDG 8:

#

De achtste SDG staat voor de economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. Om de groei van de economie te realiseren wordt vooral gestreefd naar een minimale groei van 7% van het Bruto Binnelandse Product (ofwel BBP) in de minst ontwikkelde landen. Verder is als doel gesteld om de productiviteit te stimuleren door middel van diversivicatie (verschillende taken binnen een baan) en innovatie (nieuwe producten of diensten introduceren), wordt er gestreefd naar het aanbieden van interessante en waardevolle banen en wordt er banen ontwikkelt voor de toerisme (wat weer plaatselijke cultuur en producten bevordert) en jongeren die nog geen (bij)baan hebben.

Voorbeelden van inzet:

 • Regionale samenwerkingen ondersteunen
 • Extra inzet voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt (dus mensen met een lage opleiding, weinig werkervaring, schulden of taalproblemen)
 • Bieden van betere werkomgevingen

SDG 9:

#

De negende SDG staat voor een betere infrastructuur voor de duurzame industrie. Denk hierbij aan betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur zodat iedereen veilig kan reizen. Dit ondersteunt daarbij ook de economie vanwege het vrachtverkeer wat veiliger kan reizen. Ook wordt er gekeken naar het bevorderen van de toegankelijkheid van (kleinschalige) ondernemingen tot financiŽle diensten. Verder wordt ook gestreefd naar het bevorderen van het digitale verkeer, namelijk het streven naar toegang tot het internet voor iedereen.

Voorbeelden van inzet:

 • Aanleggen en onderhouden van veilige en duurzame toegang tot openbare gebouwen
 • Bij aanleg van infrastructuur werkkansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SDG 10:

#

De tiende SDG staat voor het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen. Hierbij wordt onder andere gestreeft om een blijvende inkomstenstijging te bieden aan de onderste 40% van de bevolking. Ook wordt er gestreefd om iedereen te betrekken bij sociale, economische en politieke aspecten, maar ook het verzekeren van gelijke kansen door bijvoorbeeld het schrappen en aanpassen van discriminerende wetten.

Voorbeelden van inzet:

 • Kwetsbare groepen in kaart brengen en betrekken bij de samenleving
 • Gemeentelijke dienstverlening voor iedereen (zoals politie, brandweer, etc.), alert zijn op mogelijke discriminatie hierbinnen

SDG 11:

#

De elfde SDG staat voor het veilige en duurzaam maken van steden. Daarbij wordt gesteld dat voor het jaar 2030 (wanneer de huidige doelen vervallen) iedereen toegang moet krijgen tot veilige, betaalbare en gepaste woningen. Ook wordt hierbij bedoelt dat de sloppenwijken ook verbeterd moeten worden. Verder wordt er ook gestreefd naar iedereen te voorzien van veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoersystemen en moet openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar zijn. Buiten woningen wordt er ook gestreefd naar een duurzame stadsontwikkeling, culturele en natuurlijke erfgoed beschermen en wordt er gestreden voor het beperken van miljeu-impact.

Voorbeelden van inzet:

 • Variatie en spreiding op aanbod van betaalbare woningen zodat iedereen een huis kan kopen (ongeacht het inkomen)
 • Openbaar vervoer inrichten voor mensen met een beperking, of speciaal vervoer voor deze doelgroep
 • Mensen voorzien van beschermde en begeleide woningen
 • Openbare ruimtes, trottoirs, gebouwen recreatieplekken, parken, en cultureel erfgoed toegankelijk maken voor iedereen

SDG 12:

#

De twaalfde SDG staat voor de duurzame consumptie en productie, waarbij wordt gestreefd naar duurzaam en efficiŽnt gebruik van natuurlijke hulpmiddelen en wordt voedselverspilling in supermarkten gehalveerd per hoofd van de bevolking. Verder wordt er gestreefd naar het beperken van afvalproductie, worden bedrijven aangemoedigd om duurzamer te werken en wordt er gegarandeerd dat mensen overal beschikken over informatie over duurzame ontwikkeling en natuurbehoud.

Voorbeelden van inzet:

 • Bedrijven verbinden om een kringloop te ontwikkelen, wat ook werkvoorziening kan geven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Duurzame inkoop versterken door inkopers regelmatig te adviseren

SDG 13:

#

De dertiende SDG staat voor de aanpak van klimaatverandering. Bij dit doel wordt ervoor gezorgd dat iedereen zich goed kan aanpassen aan met klimaat te koppelen natuurrampen, maar mensen ook maatregelen kunnen nemen die klimaatverandering kunnen veroorzaken. Daarbij wordt er ook gestreefd naar de opvoeding en bewustwording van klimaatverandering.

Voorbeelden van inzet:

 • Hittestress (klachten krijgen door extreme hitte) voorkomen door aanleggen van parken, stads- en geveltuinen, tiny forests (kleine omheining met veel bomen) en groene daken
 • Behoud van bestaande bossen en aanplanten van nieuwe bomen
 • Stresstesten doen voor wateroverlast, droogte en hitte

SDG 14:

#

De veertiende SDG staat voor het beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeŽn, door onder andere zeevervuiling als gevolg van activiteiten op land zoals ronddrijvend afval te voorkomen en sterk te verminderen. Verder wordt er aandacht besteed aan de zee- en kustecosystemen en wordt er gestreden voor een einde aan overbevissing en illegale visserij.

Voorbeelden van inzet:

 • Duurzaam gemeentelijk rioolbeheer en afvalwaterbeheer
 • Bewustwording vormen van watervervuiling
 • Iedereen betrekken bij het schoonhouden van de omgeving, organiseren van opruimingsacties waarbij iedereen mag deelnemen

SDG 15:

#

De vijftiende SDG staat voor het beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit. Hierbij wordt gezorgd voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van de natuur. Ook wordt gestreden voor het tegengaan van woestijnisering, wordt ontbossing bestreden en wordt het verlies van biodiversiteit tegengegaan.

Voorbeelden van inzet:

 • Beleid bij gemeentes opstellen voor het behoud en versterking van de natuur.
 • Landschap- en natuurvrijwilligers ondersteunen
 • Bewoners bewustmaken van eenvoudige manieren om de biodiversiteit te bevorderen

SDG 16:

#

De zestiende SDG staat voor de bevordering van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen. Bij dit doel wordt vooral gestreden voor het aanzienlijk beperken van alle vormen van geweld wereldwijd, het beŽindigen van misbruik en uitbuiting van kinderen, het bestrijden van alle vormen van misdaad en wordt er gestreefd naar het beeÔndigen van corruptie en omkoperij in alle vormen.

Voorbeelden van inzet:

 • Veiligheid op straat voor vrouwen en meisjes garanderen
 • Zorgen voor openbare orde en veiligheid (door onder andere overlast tegen te gaan)
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen doen

SDG 17:

#

De zeventiende SDG staat voor het versterken van wereldwijde partnerschap en samen een duurzame ontwikkeling te ontwikkelen. Hierbij wordt vooral partnerschap op wereldwijd niveau voor duurzame ontwikkeling aangemoedigd en bevorderd.

Voorbeelden van inzet:

 • Met inwoners praten over hun invulling van de partnerschappen
 • Organiseren van prijsvragen, awards voor duurzaamheid